Maassluis Belang

Een stad voor iedereen

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Inleiding

Maassluis Belang is een onafhankelijke, lokale partij in Maassluis, opgericht in 2002.
De partij zit vanaf dat jaar met twee en na 2010 met vier raadsleden en één of twee steunraadsleden in de gemeenteraad van Maassluis. Dat zegt genoeg als het gaat om het vertrouwen van de burgers in lokale politiek!

Maassluis Belang is een partij die niet gebonden is aan landelijke politieke partijen en
hoeft daardoor ook geen rekening te houden met de politieke agenda van de landelijk
gevestigde partijen. Maassluis Belang kent eigenlijk maar één belang en dat is het belang van Maassluis en haar inwoners. Dat is ook de reden waarom zoveel mensen zich aangetrokken
voelen tot Maassluis Belang.

Maassluis belang  is er echt voor iedereen. De grote groep bewoners van Maassluis die hard werken voor het dagelijks bestaan, hun omgeving en hun naasten worden vaak vergeten bij  verkiezingsprogramma’s. Zij/wij vormen zo wel de basis voor het bestaan, leven, ontwikkeling en de toekomst van Maassluis. Zonder bewoners geen stad, geen maatschappij. Maassluis Belang wil de belangen van deze Maassluizers juist horen, ondersteunen, verleuken en verbeteren. Deze basis staat dan ook garant voor de kwetsbaren, jeugd en ouderen.

Maassluis is een stad voor iedereen. In Maassluis kan iedereen zich ontwikkelen en helpen we elkaar. We staan open en respecteren elkaar. We gaan normaal met elkaar om en willen ons verbinden.

Om dat te bereiken hebben wij sinds de oprichting gekozen voor de formule van
“eerst vragen, dan doen”. Bij belangrijke zaken willen wij echt weten wat onze inwoners
vinden van de gang van zaken in onze stad, voordat wij ons standpunt bepalen.

Onze raadsleden zijn niet bang zijn om dingen bij de naam te noemen en zijn altijd
bereid om, met goede argumenten, hun mening in te ruilen voor een betere.

We moeten de strijd aangaan tegen vooringenomenheid op alle fronten, zowel bestuurlijk, maatschappelijk en persoonlijk. Hier moeten we ons allemaal voor inzetten maar de gemeente kan een belangrijke rol als facilitator spelen. Naast alle bestaande structuren wil Maassluis Belang hier simpele edoch vernieuwende en succesvolle programma’s toevoegen.

Met dit programma wil Maassluis Belang de verkiezingen in om met onze punten Maassluis mooier te maken. Veel zaken gaan goed in onze stad maar… er zijn een aantal zaken die echt beter moeten en kunnen. Voorbeelden zijn de veiligheid en handhaving. Het onderhoud van de buitenruimte en de staat van de kades, die zorgen baren en een risico vormen. Het onderhoud van de wegen en de straatverlichting die voor vele stadsgenoten een bron van klachten is.

In Maassluis kan iedereen zich ontwikkelen en helpen we elkaar. We staan open voor elkaar en hebben respect voor elkaar. We gaan normaal met elkaar om en willen ons verbinden.

“Maassluis, een stad voor iedereen”

Binnenstad

De investeringen en samenwerking in onze historische binnenstad hebben goed gewerkt. Landelijk blijkt ook dat een gemeente met een historische en waterrijk centrum als aantrekkelijk wordt ervaren. Dit moeten we blijven koesteren en ervoor zorgen dat we niet stil blijven staan. We moeten de kracht van onze binnenstad verder uitbouwen. Leuke, unieke en gastvrije winkels en horeca. Een fijn gebied om te ontspannen voor alle Maassluizers en voor bezoekers.

De ontsluiting van de waterinfrastructuur kent behalve kansen voor de recreatievaart naar het centrum toe, ook kansen voor de bevoorrading van de winkels en bedrijven. Het is zinvol om te onderzoeken hoe we dat logistiek kunnen realiseren.

Dit geldt ook voor de logistieke stromen middels vracht- en bestelwagens. Een plan van aanpak moeten worden opgesteld waarbij de overlast, hinder, vervuilingen, veiligheid van verkeersbewegingen worden beperkt en geoptimaliseerd, waarbij uiteraard de belangen van bedrijfsleven niet vergeten mogen worden.

Dit geldt ook voor het fiets- en scooterverkeer op de Markt. Je moet bijna wiskunde gestudeerd hebben om alle informatie op de verkeersborden te begrijpen. Het toestaan van fiets- en scooterverkeer op de Markt leidt tot hele gevaarlijke situaties. Met hoge snelheden rijdt dit verkeer op het plein waar wandelaars lopen, kinderen spelen en waar wordt genoten op de terrassen. Maassluis Belang wil in het seizoen (april tot en met oktober) geen fiets- en scooterverkeer toestaan op de markt en dit moet ook worden gehandhaafd. Tevens wil Maassluis Belang de Noordvliet (n/z) autoluw maken in de periode april tot en met oktober waardoor het voor de waterrecreant aantrekkelijker wordt om te overnachten.

“Verkeersvrije markt in de zomerperiode”

Maassluis Belang wil graag goede faciliteiten voor het stallen van de fietsen, veilig en gratis. Hiervoor moet in de binnenstad ruimte gecreëerd worden. De binnenstad moet schoon blijven, extra inzet hierop is noodzakelijk, schone vlieten en straten, geen kauwgum en hondenpoep. Vooral op plaatsen waar kinderen spelen, in de speeltuintjes vinden we veel rotzooi, peuken en gebroken glaswerk. Het is blijkbaar lastig te handhaven maar de medewerkers van ons stadsbedrijf moeten alle ruimte en tijd krijgen om juist deze plaatsen schoon te houden.

“Geef overlast geen kans, we moeten beter handhaven”

Zoals we i.h.k.v het hondenbeleid prullenbakken hebben geplaatst, zijn  er ook asbakken of rookpalen nodig voor de rokers, die tegenwoordig buiten moeten roken en de peuken overal neer gooien. Het is geen reclame voor de o.a. de achterkant van de Nieuwstraat maar zeker ook op andere plaatsen.

Samen met de ondernemers en maatschappelijke instellingen moet de aantrekkelijkheid van de binnenstad worden uitgebouwd. Ruimte voor ondernemen, cultureel en maritiem gebruik van deze unieke plek biedt hiervoor veel kansen.

Duurzaamheid

Het begrip Duurzaamheid wordt te pas en te onpas gebruikt. Het is een containerbegrip dat alle beleidsterreinen van onze gemeente omvat. In die zin is het belangrijk dat er vanuit het nieuwe college een wethouder verantwoordelijk wordt gemaakt voor dit domein. Hiermee wordt een gecoördineerde aanpak gecreëerd om het begrip duurzaamheid goed in te vullen.

Klimaatakkoorden worden afgesloten, vooral na de laatste in Parijs is de aandacht weer terecht groter dan ooit. Maar toch lijkt het ver van ons bed.  Als we zuinig op onze planeet willen zijn dan moeten we dicht bij huis beginnen; bij onszelf en als gemeente Maassluis moeten wij het goede voorbeeld geven en vooral via communicatie de bewustwording verder laten groeien.

Fossiele brandstoffen zijn eindig en zijn deels verantwoordelijk voor de milieuvervuiling. Daar moet een einde aankomen. Tegenwoordig horen we veel over de energietransitie die de komende jaren doorgemaakt zal moeten worden. Wind, zon en waterkracht zijn min of meer gratis en oneindig. Daar ligt de toekomst. Maassluis Belang vindt dat we moeten voorkomen dat de provincie Maassluis teveel in de tang neemt door enorme windturbines in de buurt van bebouwing te plaatsen. Windenergie is prima maar we moeten de leefbaarheid van de Maassluizers niet uit het oog verliezen!

Maassluis heeft de ambitie om in 2040 CO2 neutraal( te zijn en de vraag is: zijn we op de goede weg? Voor de burger geldt dat ook voor hem het mes aan twee kanten kan snijden. Het besparen van CO2 in het eigen huis kan euro’s opleveren. Voorlichting vanuit de gemeente en de marktpartijen is daarom van groot belang.

De gemeente Maassluis moet op aantal zaken doorpakken om onze ambitie te kunnen waarmaken.

De afgelopen jaren hebben achtereenvolgende colleges onvoldoende ambitie getoond om de scheiding van afval te stimuleren, men blijft rond de 50% hangen. Volstrekt onvoldoende. Door de burger bewuster te maken dat scheiden van diverse soorten afval ook voor hen lonend kan zijn. Door de burger zoveel mogelijk te ontzorgen, door de afstand naar containers in de wijken te verkleinen, zal de bereidheid van de burger toenemen. Door deze afvalscheiding gaan de kosten, ook voor de burger omlaag. Tevens moet de mogelijkheid van achteraf scheiden onderzocht worden. Op een aantal plaatsen in Nederland gebeurt dit al. Voor deze nieuwe werkwijze zullen we met bijvoorbeeld de gemeenten van de MDRH moeten samenwerken; voor een gemeente als Maassluis zijn we te klein voor dit soort initiatieven. Op deze wijze werken we samen aan de CO2  reductie en kunnen we de ambitie van CO2 neutraal in 2040 waarmaken.

Door het duurzaamheidsaspect te integreren in het inkoopbeleid ben je al aan de voorkant van alle processen binnen de gemeente bezig met duurzaamheid. Dit kan de bewustwording binnen de organisatie een boost geven. Vooral bij aanbesteding van projecten in de komende tijd moet het duurzaamheidsaspect een voornamere rol spelen in de gunning van opdrachten.

Milieubesparende voorzieningen op gemeentelijke gebouwen kan altijd beter; hetzelfde geldt voor straatverlichting. De duizenden lantaarnpalen binnen de gemeente moeten worden voorzien van LED verlichting. Men is daar mee bezig maar het is de vraag of je dit aan een onderhoudsplan over jaren moet ophangen of dat je dit versneld invoert? Maassluis Belang kiest voor een versnelling. Dit moet overigens in overleg met de burger want vele stadsgenoten ervaren de LED verlichting, bijvoorbeeld op rotondes op Laan 40-45, vooral in regenachtige omstandigheden, als onvoldoende. Speciale aandacht is hier voor nodig ook in het kader van de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers.

Wat Maassluis Belang wil is dat het huidige groenarsenaal waar mogelijk wordt uitgebreid en veel beter wordt onderhouden. Niet alleen de Laan 40-45 en de Westlandseweg, maar ook in de wijken dient meer aandacht besteed te worden aan het groenonderhoud.
De groenschouw die af en toe wordt gehouden moet geen papieren tijger blijken. De burger moet zien dat dit de basis is van een beter onderhoud. De inzet van de bewoners in de eigen omgeving moet worden beloond en waar mogelijk gefaciliteerd.

Door een actievere maar vooral goedkopere aanpak van de groenvoorziening moet er vooruitgang geboekt worden. De slogan “meer met minder” van dit college heeft geen invulling gekregen. Het uitbestedingbeleid heeft hier de afgelopen  jaren gefaald. Maassluis Belang vindt dat de mensen bij Stroomopwaarts, onder goede begeleiding, een veel grote rol moeten gaan spelen. Vergroten van de leefbaarheid in combinatie met werkgelegenheid moet een win-win situatie opleveren.

“Beter groenonderhoud in de wijk”

Maassluis Belang wil ook een actievere rol van de gemeente als het gaat om de door vele gewenst geluidswal langs de A20. Deze investering moet samen met de Rijkswaterstaat vorm krijgen. Via derde partijen lijkt het mogelijk om deze te realiseren met bijvoorbeeld zonnepanelen waardoor het mes aan twee kanten kan snijden. Tevens moeten we, wellicht samen met Westland, ons sterk maken voor verlaging van de 130km naar 100km voor vermindering van geluid en fijnstof. Het is immers bijzonder dat bij Vlaardingen de snelheid wel beperkt wordt tot 100km en daar vol staat met geluidschermen.

Op dit moment zien we steeds meer elektrische auto’s en fietsen in Maassluis. De openbare oplaadpunten houden hierbij geen gelijk tred. Binnen afzienbare tijd willen wij deze fors uitbreiden. Tevens wenst Maassluis Belang dat hier een gezond marktbeleid gevoerd wordt. We willen ons niet overleveren aan één aanbieder.

“Duurzame oplossingen hebben voorrang”

Veiligheid

Maassluis belang is nog steeds teleurgesteld dat bij de vorming van de landelijke politie, partijen in Den Haag besloten hebben dat het Maassluise politiebureau geen bestaansrecht meer had. Helaas voor vele burgers, die daar heel anders over dachten. Gelukkig hebben wij als gemeente geld vrij kunnen maken om samen met de politie in onze regio, die ook een financiële bijdrage leverde, een eigen alternatief kunnen creëren. In dit Bureau vinden de wijkagenten en onze afdeling handhaving een plek. De lijntjes zijn op deze manier kort en voor de burger zijn er in ieder geval tijdens kantoor uren mensen beschikbaar om hulp te bieden. Ook aangiften kunnen hier worden gedaan.

Hoewel de veiligheid van burgers een politietaak is, zijn de tijden veranderd in Nederland. De gemeenten moeten op dit vlak veel meer zelf doen en dat heeft consequenties. Maassluis heeft structureel geld uitgetrokken om de eigen handhaving uit te breiden maar dat geld kan nu niet meer aan andere belangrijke zaken besteed worden. Maassluis belang betreurt dit. Het is overigens wel zaak dat de eigen handhavers op de goede uren worden ingezet op de momenten dat de risico’s op ongewenst gedrag het grootst is.

“We zetten handhaving op de juiste tijden in”

Een ander aspect van de vermindering van de politie is dat zij vaak te laat zijn bij calamiteiten. In de binnenstad is sinds enige tijd weer sprake van overlast door jongeren. Burgers hebben het gevoel dat een melding geen prioriteit krijgt waardoor de vogel gevlogen  is als de politie arriveert. Het gevoel bij burgers is zelfs dat de politie op deze wijze bewust de confrontatie met overlastgevers niet aangaat. Een kwalijk zaak. Wij roepen de burgemeester op om dit gevoel te bespreken met de betrokken waar hij regelmatig mee overlegt zoals de officier van Justitie. Tevens dient hij de communicatie met de bewoners in de betreffende buurt te onderhouden.

“We voelen ons veilig in Maassluis”

Maassluis Belang heeft aan de wieg gestaan van de Buurtpreventie. Het heeft moeite gekost om hier structureel geld voor vrij te maken, maar uiteindelijk zagen de overige partijen ook de noodzaak van dit middel in deze tijd. Nog niet elke wijk heeft eigen preventen maar de groei zit er duidelijk in. Samen met de WhatsApp groepen geeft dit extra ogen in de wijk en bevordert het veiligheidsgevoel. Het is overigens wel zaak om deze groepen via een coördinator met elkaar in contact te brengen en te houden. Geluiden uit deze groepen moeten snel opgepakt worden. Ook wil Maassluis Belang dat de Boa’s meer oog hebben voor de enorme rommel die op sommige plaatsen in de binnenstad en op andere plekken in Maassluis aangetroffen wordt. Dit is geen visitekaartje voor Maassluis.

Al vele jaren zijn wij in Maassluis zeer ontevreden over de dienstverlening van de ambulance. Ondanks onze protesten zien we geen verbetering in de dienstverlening. Sterker nog het lijkt door allerlei personele problemen alleen maar slechter te worden. De verantwoordelijke hiervoor is de Veiligheidsregio een samenwerking van gemeenten in deze regio. Zij trachten de problemen op te lossen maar of alle pogingen even creatief zijn wagen wij te betwijfelen. Voor de geluiden dat de verplegers op de wagen minder verdienen dan de collega’s aan het ziekenhuis bed, zijn bijzonder. Dat is eenvoudig op te lossen. Maar zelfs dat lijkt te moeilijk.

Een eigen ambulancepost lijkt voor Maassluis Belang de oplossing, temeer daar wij ooit een eigen post hadden en die is nog steeds beschikbaar.

“De aanrijtijden van de ambulance moeten echt beter”

Maassluis Belang is minder tevreden met camera toezicht. Er hangen camera’s in ons mooie centrum maar deze werken blijkbaar niet zo goed als wij zouden willen. Een aantal werkt in het geheel niet en er zijn twijfels over de kwaliteit van de beelden van de camera’s die mogelijk wel werken. Maassluis Belang wil een onderzoek naar de bruikbaarheid van de camera’s.

Maassluis Belang hecht ook veel waarde aan de eigen brandweer. Onze post,

die wordt bemand door enthousiaste vrijwilligers, verdienen ons aller steun

en waardering. Deze post moet -goed uitgerust- altijd behouden blijven voor

Maassluis.

Er hebben ons geluiden bereikt van diverse onveilige c.q. onoverzichtelijke verkeerssituaties. Twee voorbeelden daarvan zijn de noordelijke uitrit van het tunneltje aansluiten op de Mozartlaan en Industrieweg. De tweede vooral onoverzichtelijke situatie is het parkeren op de Rozenlaan bij de Olympiahal. Door het parkeren in de is het overzicht beperkt mede doordat de rijbaan smaller wordt door de geparkeerde voertuigen.  Het verdiend

aanbeveling om alleen op de rechte delen van de Rozenlaan deze parkeer mogelijkheid te creëren

Infra, verkeer en vervoer

De drukte in het verkeer in Maassluis neemt snel toe. De nieuwe rotondes op de Laan 1940 – 1945 leiden niet tot en betere doorstroming van het verkeer, integendeel zelfs. Dit geldt ook voor het Havenplein en andere knooppunten in Maassluis. De verkeerssituaties op de knooppunten met het tweewielerverkeer is onoverzichtelijk. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Er wordt niet of nauwelijks gehandhaafd in 30 kilometergebieden. De zichtbaarheid van  zebrapaden laat veel te wensen over. Het vrachtwagen- en bestelwagenverkeer neemt zienderogen toe.

Maassluis groeit, dat is goed nieuws, echter we moeten helaas constateren dat de verkeersonderzoeken niet afdoende zijn geweest om de veiligheid te verbeteren en congestie te voorkomen. Maassluis Belang wil prioriteit geven dit opnieuw te laten onderzoeken en met de grootste spoed een verbeterplan op te stellen en deze te gaan uitvoeren.

Dat de kwaliteit van het huidige net van wegen, voet- en fietspaden voor meer dan 60% onder niveau, slecht en onveilig is zeer zorgelijk te noemen. Maassluis Belang wil een verbetering van de beheersplannen en uitvoering hiervan, waarbij financiële dekking een vereiste is.

De openbare verlichting lijkt zorgenkind nummer 1. De partners die hiervoor moeten zorgen krijgen dit niet voor elkaar. Maassluis Belang vindt dat dit keihard moet worden aangepakt. Maassluis Belang wil desnoods terug naar het beheer van de verlichting weer zelf op te nemen.

“Veilig verkeer op goed onderhouden wegen, fietspaden en stoepen”

Maassluis Belang vindt ook dat het lokale openbaar vervoer verbeterd moet worden. De bereikbaarheid van o.a. het Balkon laat zeer te wensen over. Het schandaal met de Hoekse Lijn geeft weinig vertrouwen. Bestuurlijk heeft de Gemeente Maassluis de belangen van haar stad niet goed verdedigd en wordt er nog steeds niet geknokt, althans onvoldoende zichtbaar,  om de Hoekse Lijn zo snel mogelijk te laten rijden en in de tussentijd de ongemakken voor de reizigers te laten reduceren. Binnen de Metropoolregio moeten de afspraken over het openbaar vervoer en de bereikbaarheid binnen en buiten de stad geoptimaliseerd worden.

Bij de renovatie van de sluispolder west en de oude vlietlocatie lijkt er een enorm probleem te ontstaan met parkeren. De rekensommen van de gemeente geven aan dat er geen probleem zou moeten zijn maar vele omwonenden twijfelen aan deze berekeningen. Vooral parkeren bij de geplande supermarkt kan voor overlast zorgen. Maassluis Belang vindt dat extra onderzoek in deze op zijn plaats is. De parkeerplaats bij de Schuurkerk moet in ieder geval beschikbaar blijven tot de plannen rondom de Vliet werkelijkheid zijn geworden en wij de rekensommen van de gemeente kunnen controleren op juistheid.

Wonen

Dat de bouwcrisis voorbij is merken we aan de activiteiten en de verontruste berichten over een enorm tekort aan vakmensen in deze sector. Er zijn weliswaar nog mooie projecten (deels) gerealiseerd, maar de ambities zijn naar beneden, vooral in de tijd, bijgesteld.

Er wordt gebouwd in de Burgemeesterswijk en Wilgenrijk zien we gestaag groeien deze nieuwe wijk is een mooie mix van groen en wonen. Op dit moment worden de plannen voor de Kade, het oude terrein van Key en Kramer, ontwikkeld. De ontsluiting van deze nieuw te realiseren wijk, is een punt van discussie. Maassluis Belang is voor het doortrekken van Laan 40-45 door middel van een tunnel onder het spoor. We moeten ons niet laten leiden door een prijskaartje. Deze wijk wordt voor de komende 100 jaar aangelegd en gaat honderden woningen opleveren. Goede ontsluiting richting centrum en Vlaardingse dijk is essentieel.

Maassluis Belang hecht veel waarde aan het realiseren van betaalbare (huur)woningen voor  jongeren. Als wij onze jeugd aan Maassluis willen binden dan is betaalbare huisvesting essentieel. Er worden divers plannen ontwikkeld voor oudere Maassluizers, zoals de Vliet en een appartementencomplex naast Inblik, maar voor de huisvesting voor jongeren is het oorverdovend stil. MaasDelta en de gemeente zouden ook in dit segment samen moeten optrekken. 

“ Betaalbare woningen voor iedereen”

De diversiteit van woningen blijft een door ons gewenst uitgangspunt waarbij de verhouding sociale woningbouw en overige woningen nauwlettend in het oog moeten worden gehouden. Maassluis moet een evenwichtige verdeling nastreven van de verschillende segmenten in de woningbouw. Een nog niet onderzocht concept binnen Maassluis zijn de Tiny houses. Het verdient aanbeveling om deze optie in de komende jaren te onderzoeken.

Initiatieven om de gewenste doorstroming weer op gang te brengen ondersteunen wij. Dit mag echter nooit gedwongen gebeuren, de juiste voorwaarden daarvoor moet worden geschapen. Appartementen moeten voor een redelijk bedrag worden aangeboden huren van 900 euro of meer zijn voor velen niet op te brengen.

Maassluis Belang hecht aan de afspraken die zijn gemaakt om de woningvoorraad van MaasDelta vooral qua isolatie toekomstbestendig te maken. Door de stookkosten naar beneden te brengen daalt ook de CO2 uitstoot. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten. De burger merkt het  in de portemonnee en Maassluis is dichter bij zijn CO2  doelstelling

“Alle nieuwbouw aardgas vrij”

Onderwijs

Ieder kind verdient een goede start in het onderwijs. Het verschil tussen de leerlingen aan de start van hun onderwijscarrière zouden wij waar mogelijk zo klein mogelijk willen houden. Dat zou namelijk kunnen beteken dat alle leerlingen gelijke kansen hebben in het onderwijs.

In Nederland wordt er door middel van voor- en vroegschoolse educatie geprobeerd de onderwijsachterstanden te verminderen voor de start in groep 3. Wij vinden het goed dat we hierop inzetten, tegelijkertijd is dat efficiënter als er thuis een vervolg is. Daarom vinden wij ook dat we hier wel een tegenprestatie aan mogen verbinden voor de ouders, we kunnen hierbij denken aan bijvoorbeeld scholing of maatschappelijk inzet.

“Ouders actief betrekken bij de VVE”

De rol van de gemeente op het gebied van onderwijs is beperkt. Wij zijn verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waaronder de huisvesting van de scholen. Met de doordecentralisatie onderwijs is hierin een verschuiving gekomen. De schoolbesturen gaan gezamenlijk optrekken en de gemeente zal daardoor kaderstellend en controlerend optreden. Wij blijven eindverantwoordelijk en daarom in dit lopende proces nauwlettend de vinger aan de pols houden, want goed onderwijs is mede afhankelijk van de omstandigheden waarin het onderwijs gegeven wordt.

“Voor ieder kind een eerlijke start in het onderwijs”

Om alle doelgroepen binnen Maassluis te kunnen bedienen hechten wij waarde aan een breed scala aan mogelijkheden in het vervolg onderwijs van vmbo t/m vwo en mbo. Een volwaardige praktijkschool in samenwerking met het bedrijfsleven zou wat ons betreft hier een goede aanvulling op zijn.

Alle jongeren moeten wanneer mogelijk een startkwalificatie behalen. Dat biedt betere kansen op de arbeidsmarkt en daarmee een beter perspectief voor de toekomst. De scholen en de leerplicht zullen hier een grote rol in moeten spelen om het percentage voortijdige schoolverlaters te minimaliseren.

Om de ontwikkelingen van onze kinderen te stimuleren in het begrijpen en zich in te  leven in andere kinderen, bestaan er programma’s om te bewerkstelligen. Succesvol is het van origine Canadese “Roots of Empathy”. Hierbij is een baby de leraar. De leerlingen stappen in de schoenen van de baby. Waarom lacht ze, huilt ze, wat denkt zij, wat zijn haar gevoelens. Dit wordt gedeeld met de ouders. Dit verbindt de kinderen, maar ook de ouders. De prestaties worden beter, het pesten neemt aanzienlijk af en er komt meer ruimte voor cultuur en sport.

Maassluis Belang vraagt aandacht om dit soort initiatieven maatschappelijk te bespreken en  in te passen in het onderwijs

Zorg en welzijn

Maassluis Belang vindt het belangrijk dat we met elkaar goed zorgen voor onze inwoners. Met elkaar goed zorgen voor onze inwoners betekent voor ons kijken naar mogelijkheden binnen het eigen netwerk maar ook het leveren van maatwerk. Niet iedereen is op dezelfde manier geholpen en daar moeten we het aanbod op aanpassen. Dit kan zowel met individueel maatwerk als maatwerk voor kleine groepen. Door op deze manier de zorg in te delen kunnen we wat ons betreft veel meer efficiëntie bereiken. Dit proces is al ingezet in de afgelopen jaren maar kan naar ons idee nog verder worden doorgetrokken.

Alle groepen verdienen daarbij de aandacht die ze nodig hebben en tegelijkertijd moeten we wel blijven kijken wat de mogelijkheden zijn en waar we de individuen uit deze groep mee kunnen helpen. Inzetten op preventie ipv wachten tot het een probleem is.

Alle kinderen hebben het recht veilig op te groeien, dit gebeurt grotendeels binnen het gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is ondersteunend voor ieder kind en wanneer nodig kan o.a. daar opgeschaald worden. Daarnaast is er met de komst van de gezinsspecialisten in het onderwijs sneller zicht op eventuele problemen. We mogen ervan uit gaan dat we problemen vroegtijdig signaleren en zo op tijd kunnen doorpakken, zodat de zwaardere zorg kan afnemen. Het is belangrijk dat we hier inzicht in krijgen, zodat wij op de juiste manier kunnen sturen en onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben.

M.b.t. het armoedebeleid vinden wij het belangrijk dat kinderen hier zo min mogelijk de dupe van worden. Kinderen moeten mee kunnen doen op school, bij de sportclub etc. De gemeente moet voorkomen dat armoede automatisch naar de volgende generatie overgaat. 

Stroomopwaarts is voor Schiedam, Vlaardingen en Maassluis verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet. Binnen SOW wordt er momenteel gewerkt aan een aantal veranderingen. Dit om er voor te zorgen dat het personeel binnen de sociale werkvoorziening, uitgedaagd wordt en verdere individuele ontwikkeling mogelijk is. Daarnaast moet deze verandering er voor gaan zorgen dat SOW zichzelf kan bedruipen. Maassluis Belang vindt dit een goede zaak. Daarbij hechten we wel waarden aan het behoud van de vestiging in Maassluis.

Dit laat onverlet dat de wijze waarop deze verandering plaats vindt voor de medewerkers, zorgen met zich meebrengt. Deze zorgen moeten  door SOW serieus opgepakt moeten worden. Het doel is immers dat er draagvlak ontstaat bij de medewerkers en het thuisfront in een aantal gevallen. Maassluis belang zal in de nabije toekomst zeker een vinger aan de pols houden om de ontwikkelingen bij SOW te volgen.

Maassluis vergrijst en Den Haag heeft de keuze gemaakt om steeds langer in de eigen omgeving te blijven wonen. Hierbij is hulp vanuit het eigen netwerk vaak van het grootste belang maar ook de mogelijkheden die er vanuit de overheid geboden worden moeten we gebruiken. Je kunt hierbij denken aan kleine aanpassingen in huis of strijk- en huishoudelijke hulp. De WMO gelden moeten natuurlijk efficiënt maar tegelijkertijd goed besteed worden. Langer in eigen omgeving heeft ook het risico dat ouderen vereenzamen. Dit moet worden voorkomen door vroeg signalering door de omgeving en de wijkteams. Verder verdienen  instellingen als seniorenwelzijn volledige ondersteuning van de gemeente.

De wijkteams hebben een belangrijke rol in de participatie maatschappij, die de politiek in Den Haag zo gewenst wordt. Op papier zijn de doelen helder en de gewenste resultaten ook. Voor Maassluis Belang is het echter nog lang niet duidelijk dat de doelen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. In thema-avonden kon wat Maassluis Belang betreft de wijkteams ons dat onvoldoende duidelijk maken. We  zouden toch  door bijvoorbeeld vroeg signalering  van het wijkteam zicht moeten hebben op de effecten, die zij met hun rol hebben op de problemen die ze voorgelegd krijgen. Doel is o.a. snellere zorg zodat minder langdurige en dus dure trajecten moeten worden ingezet. Maassluis Belang wil periodiek een rapportage van de wijkteams waaruit blijkt het “wat en hoe” en de resultaten.

Een zorgpunt voor Maassluis Belang is het ontbreken van een apotheek en huisartsen in het westen van Maassluis. Vooral ouderen, die minder mobiel zijn, missen deze voorzieningen.

“Huisarstenpost en apotheek beter verspreid over de stad”

Een doorn in het oog van Maassluis Belang is hoe dit college is omgesprongen met de leden van Myosotis. Deze stichting houdt zich bezig met het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking. De wijze waarop de vrijwilligers invulling geven aan deze vorm van zorg verdient alle lof. Helaas heeft dit college de locatie waar deze activiteiten plaats vonden “weggegeven” aan Umawahida, die op zoek was naar een vervangende locatie voor hun activiteiten. Zes jaar geleden heeft wethouder Keijzer samen met MaasDelta deze stichting een alternatieve locatie beloofd. Zes jaar zijn de actoren op hun handen blijven zitten. Met alle gevolgen van dien. Myosotis kon door de gestelde voorwaarden hun doelen niet meer behalen. Aandachtpunt voor de volgende raad is aan Mysotis en haar leden een goede centrale, betaalbare en veilige omgeving te bieden.

“Elke Maassluizer kan volwaardig meedoen in de stad”

Cultuur

Cultuur is belangrijk voor Maassluis Belang.  Het is een katalysator om goed te leven, te werken  en te recreëren in Maassluis. De uiting van de geestkracht en fantasie van mensen geeft velen voldoening. Cultuur uit zich in allerlei vormen die we met een verzamelnaam Kunst met grote K en kunst met kleine k benoemen. Of het gaat om muziek, dans, schilderen, poëzie of bijvoorbeeld kunst in de buitenruimte, velen beleven er plezier aan en niet alleen de makers.

Het moet Maassluis samen met allerlei andere voorzieningen aantrekkelijk houden voor de eigen bewoners en aantrekkelijk maken voor nieuwe bewoners in alle leeftijdscategorieën.

Met de cultuurvisie die is vastgesteld, is er kader voor de verdere ontwikkeling van de cultuur in Maassluis. De uitvoering hiervan moet vastgelegd worden in een meerjaren actieplan.  De CRM en vele anderen die zich met cultuur bezighouden moet dit plan vorm krijgen. Voor Maassluis Belang is het echter nog onvoldoende duidelijk welke rol de cultuurmakelaar in dit proces speelt en welke resultaten zij heeft geboekt in het laatste jaar.

In Maassluis zien we velen bezig met o.a. muziek, literatuur, dans, theater, beeldende kunst,  maar ook ons erfgoed. De museumhaven met het varend erfgoed heeft landelijke bekendheid en houdt samen met het Sleepvaartmuseum de maritieme historie levend. De vrijwilligers die dit mogelijk maken verdienen alle steun ook financieel. Het gemeente museum heeft zich ontwikkeld tot een, door Maassluis Belang jaren geleden al gewenst, lokaal -cultureel historisch museum. Ook hier wordt door vrijwilligers hard gewerkt om kunst uit de omgeving te tonen.

De Koningshof heeft een moeilijke tijd achter de rug  maar heeft van de vorige gemeenteraad de ruimte gekregen om zich te richten op de toekomst. Maassluis Belang zal deze toekomst op de voet volgen en er op toezien dat de doelen gehaald worden.

Maassluis Belang vindt de Bibliotheek een basisvoorziening voor Maassluis. Vooral de wijze waarop de bibliotheek zich heeft ontwikkeld tot een huis waarin communicatie en leren, de aandacht voor de ontwikkeling van taal bij moeder en peuter, de laaggeletterdheid, onderdelen zijn.  Om nog meer slagkracht te krijgen, zijn er fusie gesprekken met de Bibliotheek in Vlaardingen gaande. Deze werden echter bemoeilijkt doordat de financieringsmodellen niet op elkaar aansloten. Maassluis Belang is verheugd dat de regel m.b.t. de reserve, die geldt voor gesubsidieerde instanties in Maassluis voor de Bibliotheek, flexibeler is geworden. Hierdoor is de fusie tussen de bibliotheken in een gevorderd stadium gekomen.

In de bibliotheekwereld zijn op diverse plaatsen in de wereld initiatieven in ontwikkeling. Bijvoorbeeld een project als: de menselijke bibliotheek beweging. Leen geen boek maar een mens voor een gesprek. Dit kan iedereen zijn zolang ze maar flink afwijken van wie jezelf bent. Creëer nieuwsgierigheid op sociaal niveau. Onze bibliotheek zou hierin een soort makelaarsrol kunnen vervullen.

Grote evenementen als de Furiade, het Filmfestival en Zomerpop verdienen alle steun. Ook financieel. Voor deze organisaties moet er een langlopende subsidieregeling worden getroffen zodat de organisaties vooruit kunnen kijken en zich kunnen ontwikkelen. Maassluis Belang hecht er aan dat de organisaties wel inzetten op samenwerking met Maassluise ondernemers om de evenementen vorm te geven. Voor Maassluizers, door Maassluizers.

“Geef ondernemers meer mogelijkheden”

De wijze waarop De Historische Vereniging met vele vrijwilligers ons erfgoed in beeld brengen en ontsluiten verdient ook veel waardering. Aandachtspunt is hier de jeugd. De HVM moet bijvoorbeeld samen met het onderwijs zoeken naar middelen om de jeugd kennis te laten maken met de geschiedenis van Maassluis dit in aanvulling op het cultuurmenu van de basisscholen.

“Het cultuurmenu verder uitbouwen”

Maassluis Belang vindt dat kleinschalige culturele initiatieven voor de horeca beter moeten worden gefaciliteerd. Vooral tijdens de zomermaanden moet het mogelijk zijn heel snel vergunningen af te geven voor bijvoorbeeld een muzikaal intermezzo in de weekenden

Maassluis Belang zou ook graag zien dat er in rond de kerstvakantie in  december een ijsbaan wordt georganiseerd. Jaren geleden is dit eenmalig gebeurd. Wij denken dat dit een verlevendiging kan zijn voor de binnenstad.

Sport

Maassluis heeft een rijke verzameling aan sportverenigingen, vele activiteiten zijn in verenigingsverband te beoefenen. Jong en oud geven op deze wijze invulling aan hun vrije tijd. Sport geeft een gemeenschappelijk doel, verbindt mensen in Maassluis.  Sport zorgt mede voor een gezonder levensstijl en kan eenzaamheid bestrijden. De gemeente Maassluis ondersteunt de activiteiten van verenigingen in haar subsidiebeleid.

Afgelopen jaar is na veel overleg het tarievenbeleid voor de sportaccommodaties tot stand gekomen, waarbij transparantie is ontstaan in de gehanteerde tarieven voor de diverse verenigingen. Dit is een goede zaak. Het ingezette accommodatiebeleid heeft geleid tot aantal initiatieven waarbij het voor de verenigingen financieel gemakkelijker werd gemaakt om de (kleed)accommodatie te vernieuwen of  te renoveren. Een goed voorbeeld hiervan is de fraaie accommodatie op het complex van VDL Ook MSV’71 maakt op dit moment gebruik van dit beleid om de vereniging  de komende tijd klaar te maken  voor de komende decennia.

Maassluis Belang hecht eraan dit beleid nog vele jaren voor te zetten om zo alle verenigingen de kans te geven gebruik te maken van deze vorm van subsidie.

Maassluis Belang vindt dat niet alleen de kleedaccommodatie een aandachtspunt moet zijn. De velden van de verenigingen worden aangelegd en onderhouden door de gemeente. Dit in een bepaalde cyclus. Met de komst van kunstgrasvelden is het gebruik geïntensiveerd en de vraag is of de voorgenomen vervangingscyclus voor deze velden realistisch is. Er zijn geluiden dat de velden toch harder slijten dan gedacht. Hier moet de vinger samen met gebruikers aan de pols worden gehouden.

De afgelopen tijd is er flink wat reuring ontstaan over een te bouwen derde sportzaal aan de Sportlaan. Vooral de bewoners in de omgeving vinden de aanwezigheid van VDL, Be Quick en het zwembad al een flinke belasting van de leefbaarheid. De parkeerdruk zal alleen maar toenemen en dat is een ongewenste situatie. Niet alleen omwonenden hebben bezwaren geuit. Ook uit de hoek van natuurliefhebbers zijn er bezwaren. Er zouden een aantal bomen het veld moeten ruimen en juist deze bomen herbergen een van de grootste roeken kolonie binnen Zuid Holland. De roek is een beschermde vogel en in die zin een belemmering voor bouwplannen op deze locatie. Daarbij is Maassluis Belang in het geheel niet overtuigd dat de Sportlaan de beste locatie is voor uitbreiding van het sportarsenaal. De berekening die de gemeente hanteert om een locatiebepaling te doen m.b.t. tot loopafstanden van scholen, lijkt niet te kloppen. In onze optiek zijn er te weinig alternatieven onderzocht en is er min of meer naar een resultaat toegerekend.

Maassluis Belang wil dat er bij de bouw van de school in Wilgenrijk, waar een sportzaal gepland is, onderzocht gaat worden of deze uitgebreid kan worden naar een door velen gewenste 3e sporthal. Dit zou bijvoorbeeld voor basketbalvereniging Green Eagles ruimte bieden om hun activiteiten te uit te breiden daar waar zij op dit moment qua ruimte tegen grenzen opbotsen.

“Benut ruimte in Wilgenrijk voor sportaccommodatie”

Ook het zwembad, als basisvoorziening voor onze inwoners, verdient onze steun. Het schoolzwemmen is voor Maassluis Belang ook een basisbehoefte, we leven immers in een waterrijke omgeving. Door de jongste regelgeving komt er mogelijk meer druk op de samenwerking tussen de scholen en het zwembad. de gemeente heeft mogelijke een taak in de Communicatie en faciliteren van de verandering. De vernieuwingen binnen Dol-Fijn lijken hun vruchten af te werpen want het aantal bezoekers ook van buiten Maassluis neemt toe.

Economie

Helaas is de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het gemeentelijk bestuur niet optimaal geweest. Herstel hiervan is noodzakelijk om gezamenlijk verder te bouwen aan een gezonde  economie die past bij Maassluis. Maassluis Belang  vindt dat de gemeente hierbij een belangrijke rol speelt met name als “oliemannetje” tussen de partijen. Dit geldt natuurlijk ook om over te gaan tot daden in de samenwerking tussen de drie O’s, onderwijs, ondernemers en overheid, waarbij over de gemeentegrenzen gekeken moet worden.

Maar niet alleen de match tussen de behoeften uit de markt en onderwijs maar ook de huizenmarkt. 

Mensen die net beginnen met werken, zijn ook op zoek naar een betaalbare woning in de gemeente Maassluis, zodat ze niet hoeven te verhuizen.

Daarnaast moeten de mogelijkheden die er nu liggen worden afgemaakt. De ontwikkeling van het terrein de Dijk duurt veel te lang, de economie is weer op stoom, dat mag geen excuus meer zijn.

“De aquisitie voor de Dijk moet nu echt resultaat opleveren”

De herontwikkeling van de Kapelpolder duurt te lang. Kijk daarbij ook naar de mogelijkheid van de functie wonen, bijvoorbeeld bij het gebied Macayplein, Troelstraweg.

Het maritiem zit in de haarvaten en genen van Maassluis. Begonnen als afvoerpunt voor Maasland (Monstersche Sluis) en nog steeds de eerste havenstad. Bundel alle krachten van de maritieme bedrijven, de stichtingen met al hun vrijwilligers om dit voor onze economie toeristische en maatschappelijke doelstellingen het anker van Maassluis te maken.

Voor de toeristische ontwikkeling van de haven is een verdere ontwikkeling van de passantenhaven zeer noodzakelijk.

Financiën en middelen:

Begin 2010 stond de Gemeente Maassluis er financieel heel slecht voor. Een uitgeklede algemene reserve en toezicht door de provincie , onder curatele, stond voor de deur. Gelukkig was de situatie in 2014 vele malen beter. De algemene reserve was flink toegenomen en beleidsmatig werd er veel meer bereikt met het beschikbare geld. Structureel was de financiële positie van Maassluis gezond.

De laatste jaren heeft de gemeente helaas steeds een verlies geleden, door incidentele kosten maar ook door structurele uitgaven. Bij sommige van deze uitgaven zijn dit megalomane projecten geweest. Dit gevaar is er altijd als de kas goed gevuld lijkt. Maassluis Belang wil hiervoor waken. Maak niet de fout ongebreideld Sinterklaas te spelen als er nog vele onzekerheden zijn, er is ook in Maassluis nog veel te verbeteren en na goede jaren komen ook weer slechte jaren. De rente blijft ook niet voor altijd laag.

Kortom Maassluis Belang staat voor een solide financieel beleid waarbij de begroting structureel minimaal sluitend is. Er moet ook worden gereserveerd voor investeringen die de kwaliteit van de voorzieningen verbeteren. Het wegenfonds is op, kademuren moeten vervangen worden en nieuwe wijken moeten veilig ontsloten worden.

Deze rekening mag niet worden weggelegd bij de inwoners en de bedrijven. Maassluis Belang wil alleen dat de lokale lasten stijgen als dit  objectief niet te voorkomen is en alle andere alternatieven zijn benut. Verhoging is alleen toegestaan tot maximaal de inflatiecorrectie. Maassluis Belang vindt ook dat als de lokale lasten kunnen dalen, dit moet plaatsvinden.

“Een solide financieel Maassluis met ruimte voor investeringen”