Maassluis Belang

Begroting 2024-2027

Begroting 1e termijn

We staan voor een financiële uitdaging en dat moeten we samen doen!

De financiële situatie voor de komende twee jaar is volgens de theorie in orde, daarna belanden wij net als veel ander gemeenten in een negatieve situatie. Voorzitter ik ga het niet weer hebben over de krater van Kaag want die is in het wak van Wopke gestapt.

Er is lijst van maatschappelijke opgaven uit de kadernota 2024. Deze zijn nog niet financieel vertaald in de begroting. Met spoor 2 wordt een aanzet gedaan om een betere balans te zoeken tussen inhoud, middelen en capaciteit, want een schuld die oploopt tot 88 miljoen baart zorgen. Daarnaast voorzitter willen we graag inzetten op doen, wat maakt het verschil voor onze inwoners, wat kunnen we nu doen waar we in de jaren dat het financieel minder gaat voordeel van kunnen hebben?

Wat we gaan doen is ICT in eigen beheer. ICT wordt steeds belangrijker, belangrijker voor het erken in dit huis en voor de digitale toegang van de burger tot producten van de gemeente, U hebt een onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het ICT team en bent tot  de conclusie dat u taken wilde uitbesteden maar dat de aanbesteding is mislukt. Nu wilt u dit onderzoek gebruiken om alles in eigen beheer te doen, een eigen ICT team te realiseren. Het is nogal een verschil uitbesteden of zelf doen. Kunt u toelichten op basis waarvan u denkt dat “eigen beheer” kansrijk is? 

Op gebied van veiligheid en handhaving kunnen we bijvoorbeeld nu al stappen maken:

Ten eerste: we kunnen iets doen aan de vuurwerk overlast. Dit beperkt zich niet alleen tot de laatste weken van het jaar, de overlast is niet van de lucht de laatste maanden en het lijkt steeds erger te worden. Wij dienen daarom de motie aanpak vuurwerkoverlast het hele jaar door in waarvan het dictum luidt: 

Verzoekt het college:

  • Om samen met burgers (o.a. via sociale media) en buurtpreventieteams een beeld te krijgen van hotspots in Maassluis;
  • Onze Boa’s, mogelijk samen met politie, deze hotspots frequenter te bezoeken;
  • Mogelijke nieuwe maatregelen met de gemeenteraad te delen;

En gaat over tot de orde van de dag. 

Kijkt u vooral wat we nu al kunnen doen en maak een plan voor het volgende jaar. Zou u kunnen kijken of de wijkouders hier een rol in kunnen spelen?

Ten tweede zien wij dat u inzet op volledige invulling van de formatie voor handhaving. Komt er ook een speciale milieu Boa want die lijkt toch essentieel in ons nieuwe afvalbeleid? Dit mede gezien de motie die de PvdA indient met onze handtekening daaronder.  

Over cameratoezicht is onze mening bekend, de camera zou een rol kunnen spelen bij het nieuwe afvalbeleid. Want afvaldumping daar moeten we met elkaar iets aan doen!

Tot slot de verbonden partijen. De (generieke)regels van de VRR knellen ons inziens steeds meer op het gebied van evenementen. Voorzitter hoe gaat dat in andere gemeente, er bereiken ons namelijk geluiden dat wij strenger zijn dan wellicht zou hoeven. Dat kunt u couleur locale noemen, daar zijn wij natuurlijk voor maar wel binnen het redelijke. Kunnen we hier naar kijken en kunt u dit doen met de juiste partijen?

Waar we ook iets te doen hebben is onderwijs, op dit moment is het verzuim hoog, hoger dan de voorgaande jaren. We gunnen alle leerlingen een passende plek en hopen daarmee dat iedereen een startkwalificatie behaald. Wanneer dit niet mogelijk lijkt, kunnen we andere keuzes maken. Kunt u aangeven wat u concreet gaat doen?

Er wordt veel gebouwd, maar dat brengt ook zorgen met zich mee. We vragen u daarom om 2 dingen te doen:

  1. Maassluis kan groener en diverser

Kwalitatief groen maakt de stad aantrekkelijker om te wonen. In deze begroting lezen wij over een bomenplan. Een bomenplan is ons uit het hart gegrepen want nadenken welke boom u waar plant is essentieel voor een vergroening die aansluit bij de wensen van de burger, iets dat in het verleden stelselmatig over het hoofd is gezien. Kortom voorzitter bent u voornemens om de inwoners bij dit bomenplan te betrekken, en hoe gaat u dit doen? En wat vindt u van de geluiden die vorige week de media beheersten over bomen versus zonnepanelen. Hebben we hier beleid over? Graag een toelichting. 

  1. Bouw voor verschillende doelgroepen: starters maar ook ouderen en houdt rekeningen met de verdeling van koop versus huur in elke segment.

Het is goed om te lezen dat u een aantal zaken in de accomodatiesfeer gaat aanpakken. Dit voor zowel de binnen- als buitensport. Nieuwbouw integraal in het bouwplan bij station west ter vervanging van de parkiet- en Haydnzaal.  Voor zover wij kunnen beoordelen hebben de roeken dit gebied nog niet ontdekt dus wij zeggen doen!

Wat we ook doen: wachten op de uitspraak van de rechter inzake de sportzaal Sportlaan. De wet van van der Hidde zegt dat er 50% kan is op succes. Er is dus ook kan op een negatieve uitspraak. Wat dan voorzitter? Nemen wij dan ons verlies en heeft de natuur gewonnen?

Ook op het gebied van jeugdzorg doen we veel, we zijn begonnen met het MVS-jeugdmodel en daarom kijken wij erg uit naar de evaluatie hiervan. Wat weten we al? Hoe staat het momenteel met de wachtlijsten? Lukt het om meer zorg aan de voorkant te leveren zodat escalatie naar zwaardere zorg kan worden voorkomen? Hoe gaat het met JOS op school, voor de onwetende onder ons ik bedoel de jeugdprofessional op school.

In het coalitieakkoord staat het e.e.a over duurzaamheid. Wat kunnen we als Maassluis doen om stappen te maken in de energietransitie. Het is een twee sporen beleid.

Enerzijds hebben we een landelijke/ regionale opgave: we moeten afscheid nemen van fossiele bronnen door in te zetten op o.a herbruikbare energie: zonnepanelen daar waar het kan en daar waar mogelijk windmolens. Ook als Maassluis zullen we iets moeten doen.

Anderzijds verduurzamen we woningen en andere gebouwen door o.a. isolatie. Bij het isoleren van woningen lopen wij en de woningcorporatie soms aan tegen de natuur, vleermuizen in spouwmuren bijvoorbeeld. Om dit proces te versnellen kunnen we gebruik maken van een gebiedsontheffing. Maasdelta is dit traject al gestart maar voor de gemeente biedt dit ook kansen daarom hebben wij de motie voorbereid isoleren en bouwen met oog voor plant en dier. Het dictum luidt: 

Verzoekt het college: 

  • In samenwerking met Maasdelta een soortenmanagementplan op te stellen voor de gemeente Maassluis;
  • Een visie op biodiversiteit te ontwikkelen en deze voor 1 juni 2024 aan de raad aan te bieden;
  • Indien mogelijk, een gebiedsontheffing aan te vragen;
  • Gebruik te maken van de subsidie die de provincie beschikbaar heeft;

En gaat over tot de orde van de dag.