Maassluis Belang

Begroting 2022-2025

Begroting 2022-2025

Voor de laatste keer deze raadsperiode bespreken we met elkaar de begroting. Voor de laatste keer gaan we voor Samen Maassluis in deze samenstelling. Wat ons betreft is dit ook een moment om zowel vooruit als terug te kijken. Uit de lijst met moties die door alle partijen zullen worden ingediend blijkt ook wel dat er veel overlap is met wat al eens de revue heeft gepasseerd.

M.b.t. onze binnenstad, de citymarketing, economie, sport, cultuur en onderwijs willen wij u graag nog wat punten meegeven die voor Maassluis Belang ook prioriteit hebben.

Laten we beginnen met de binnenstad, samen met ondernemers, omwonende en projectontwikkelaars hebben we de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de binnenstad. Het dorp zoals ik het nog altijd noem moest weer een fijne plek worden om te verblijven. Er is veel inzet gepleegd en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. We moeten er wel voor waken dat het ook zo netjes blijft en dat, zo zei de VVD als tijdens de commissie behandeling is wel een aandachtspunt voor de toekomst. 

Al enige tijd geleden, namelijk tijdens de eerste begroting die wij in deze raadsperiode bespraken vroegen wij u te zorgen voor een verkeersvrije/ verkeersluwe markt. Het liefst zagen wij dat ook op de vlieten maar dat was een stap te ver. De wethouder deed een toezegging en we hielden de motie aan. 

In de afgelopen periode hoorden we steeds meer partijen hier inmiddels ook over. Zojuist gaf ook dhr Dolstra aan een voetgangersgebied van de binnenstad te willen maken. 

Dit vinden wij natuurlijk heel fijn om te horen, want samen kunnen we meer. We kijken terug en vooruit, nu is het wellicht wel mogelijk.

Als we voor een voetgangersgebied gaan is het wel van het grootste belang dat er goede parkeergelegenheid voor de auto en de fiets komt. Een fietsparkeergelegenheid die bewaakt en met oplaadpunten is uitgerust. Wij vroegen  als eens om een fietsenstalling bij het Bloemhof, D66 diende in 2019 de motie fietsparkeren in de binnenstad in maar we wachten nog steeds op de uitwerking hiervan. Het Bloemhof leek wat Maassluis Belang betreft toen de juiste plaats. Als we kijken met de kennis die we nu hebben zou het Marelplein en het voormalige RK terrein wellicht geschikter zijn. Wethouder wat denkt u in de nabije toekomst op dit punt te kunnen bereiken?

Citymarketing

De city-marketing lijkt zijn vruchten af te werpen u meet dat af aan de subsidie van 650.000 euro, wij zijn daar uiteraard blij mee maar wij willen wel graag de vinger aan de pols houden mbt tot de besteding van dit geld. De wens om de subsidie voor langere tijd vast te stellen kan onze goedkeuring wegdragen maar ligt het gevaar van precedentwerking niet op de loer. Burgemeester hoe zorgen we voor een goede verdeling zodat we niet later terugkijken en denken hadden we maar….

Er is door Ervaar Maassluis en de historische vereniging veel tijd gestoken in het bereikbaar maken van de informatie m.b.t. de historische maritieme binnenstad. QR codes zijn en worden op belangrijke punten geplaatst zodat de informatie snel en makkelijk te vinden is. 

Wij willen u vragen om samen met de stadsmakelaar cultuur te kijken naar de mogelijkheid om hier ook een kinderversie van te maken en wellicht aansluitend 1 voor de jeugd.

Als kinderen zich vermaken, vermaken ouders zich ook is onze mening. Wat er weer voor zou kunnen zorgen dat er langere tijd verbleven wordt in het centrum en dit is voor de ondernemers positief! Wethouder, ziet u hier mogelijkheden?

Economie

Wij vinden net als U de economie en de werkgelegenheid in Maassluis heel belangrijk. Bedrijvigheid in de stad is op allerlei vlakken belangrijk, in gesprek zijn met de bedrijven en weten wat er leeft is de basis voor een gezonde samenwerking. 

In die zin is het wat teleurstellend dat de woorden die u in deze begroting schrijft niet echt tot resultaat leiden. U schrijft bij de reguliere taken op blz 41  “bestuurlijke overleggen en beantwoorden van ondernemers vragen. Dit doet u nemen wij aan om inzicht te krijgen in de behoefte van deze doelgroep”. 

Op onze vragen hierover bij de tafeltjesavond geven de antwoorden dan geen reden tot optimisme. Letterlijk zegt u: Er wordt zeker meegedacht met de ondernemers maar de behoeftes zijn niet bekend en er is dus geen overzicht van. Dat vinden wij jammer voorzitter. Het zou natuurlijk kunnen dat er een totale tevredenheid heerst onder de ondernemers maar dat lijkt ons een utopie. Een specifiekere invulling van uw ambitie lijkt op zijn plaats. Graag een toelichting!

Afgelopen dinsdag bleek er een ”misverstand” over het koersdocument en de sportnota -en heel belangrijk- het advies van de MSR. Het koersdocument zat ergens tijdens het reces in het griffienieuws en niet iedereen heeft dat gezien. Nu stelde u ook dat wij het advies van de MSR in bezit zouden hebben. Dat is volgens ons onjuist. 

Het koersdocument is in de ogen van MB onvoldoende. Er staan plannen en uw ambities in en tegelijkertijd schrijft u dat de financiering ontbreekt. Ambities wekken verwachtingen bij de Maassluizers, u zult begrijpen dat de verenigingen die mede hierop hun toekomstplannen baseren, hier niet blij van worden. Ambities zonder centjes is net zoiets als  een cafe zonder bier.   

2 jaar geleden is er een besluit genomen over de Sportlaan er is nog geen spa de grond ingegaan. Wanneer kunt u ons een echte planning met financiële onderbouwing geven, schetst u ons een reële stip aan de horizon. 

Uw optimisme dat de sportnota zo goed als gereed is, delen wij niet. Er bereiken ons geluiden dat dit niet het geval is. Wat is de echte stand van zaken?

Mede in dit licht dienen wij dan ook de motie van de CU mede in, laten we vooruit kijken en de opties openhouden tot dat er duidelijkheid komt m.b.t. de sportaccommodaties dan hoeven we niet in de volgende raadsperiode terug te kijken en te denken hadden ze niet…..

Als het dan toch over accomodaties gaat, dit punt moet ons van het hart: er zijn toezeggingen gedaan aan MSV en Evergreen over Led verlichting. Nu worden de tarieven bij Evergreen voor de elektra het komende jaar verviervoudigd. De club komt nu al in de problemen en zonder LED verlichting wordt dit een onoverkomelijke horde! In de begroting wordt alleen Excelsior Maassluis genoemd. Kunt u dit toelichten want het zal toch niet zo zijn dat we afscheid moeten nemen van een van onze verenigingen. 

Het heeft lang geduurd maar het meerjaren onderwijs huisvestigingsplan ligt er, gelukkig. We spreken hier over 2 weken over dus voor nu laten we het daarbij. 

Een ander punt dat we bij onderwijs nog wel een keer te spraken willen brengen is het onderwijs kansen beleid. Op dit moment is er nog 35.000 beschikbaar wat we niet uitgegeven hebben en vorig jaar eigenlijk ook al niet. 

U ziet het onderwijs kansen beleid graag uitgevoerd in de vorm van huiswerkbegeleiding maar momenteel zijn er geen partners beschikbaar die de begeleiding kunnen uitvoeren. Op dit moment wordt er landelijk veel geld uitgetrokken voor het NPO, Nationaal Programma Onderwijs. Hier wordt als u het ons vraagt in dezelfde vijver gevist qua partners. 

Wij vroegen u al eens met een motie in 2018 om het onderwijs kansen beleid breder in te zetten. We hebben de motie toen niet in stemming gebracht maar ziet u inmiddels een mogelijkheid om te kijken naar het ontwikkelen van talenten op andere vlakken? Dan hoeven onze kinderen niet later terug te kijken op hun jeugd en te denken had ik maar….

Cultuur (of hier of bij motie vreemd aan de orde van de dag afhankelijke van reactie burgemeester)

Als laatste een punt dat eigenlijk nog behoort bij het lopende jaar, een punt dat hoort bij cultuur en wellicht behoort dit sinds de landelijke intocht ook onder het kopje city marketing. 

Al jaren vieren wij met elkaar in Maassluis Sinterklaas. Sinds een aantal jaar heeft de Sint ook een mooi onderkomen als hij in onze stad verblijft. Dit jaar verhuist de Sint en we snappen dat ook voor de Sint dit extra financiën vraagt. De pieten die over de financiën gaan zien dan ook geen andere oplossing dan het vragen van 2 euro entree. 

Voorzitter, ik hoop dat u het met ons eens bent dat voor alle kinderen Sinterklaas een feest moet zijn. 2 euro klinkt misschien niet als veel maar we weten dat niet iedereen dat zomaar over heeft. Je wil toch niet met je kind onderhandelen dat ze niet of maar 1 keer naar de Sint mogen. 

Daarom dienen wij de motie Sinterklaashuis entree vrij in.

waarvan het dictum luidt: 

Zo kunnen alle kinderen in de leeftijd t/m 8 jaar onder begeleiding van een volwassene gratis het Sinterklaashuis bezoeken. Blijft het voor de doelgroep een feest en hoeven de pieten niet te denken hadden we maar…..