Maassluis Belang

Begroting 2023-2026

Begroting 1e termijn

Voorzitter de afgelopen corona periode heeft mij zeker twee dingen geleerd. 1) digitaal vergaderen vind ik niks en 2) ik ben wandelen leuk gaan vinden. Wandelen door Maassluis en een beetje om je heen kijken.

Ik zag allerlei bouwactiviteiten op de Kade, het Wilgenrijk, ik zag de Jacob Catsstraat veranderen. Maassluis wordt mooier maar dan borrelt het woord klimaatadaptief bouwen op. Hoe bieden woningen weerstand tegen de weersextremen door de klimatologische veranderingen; Deze ambitie is vastgelegd in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Deze is ondertekend door bouwbedrijven, gemeenten, de provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties, financiers en projectontwikkelaars. Samenwerken is hier het toverwoord. Maassluis staat niet in het rijtje deelnemende gemeenten. 

Wij dienen daarom de motie convenant klimaat adaptief bouwen” in.  Het wiel hoeft immers niet op meerdere plaatsen worden uitgevonden.

 Ik bezocht sportverenigingen, ik hoorde over de problemen die corona gaf en de bezuiniging die hen boven het hoofd hing. Wat dat betreft zijn wij content met de toezegging van de wethouder om deze bezuiniging in 2023 uit het coronafonds te halen en daarna gefaseerd in te voeren. De reguliere huurverhoging kan (deels) worden gecompenseerd uit een energiefonds dat door het coronafonds wordt gevoed. Dit klinkt wat gecompliceerd en lijkt een beetje schuiven met geld. Graag een toelichting voorzitter.

Ik zag een Olympiahal waarvoor al vele jaren nieuwbouw voornemens voor zijn. Wanneer kunnen wij de resultaten van het onderzoek voor deze hal en de mogelijkheden voor het sportpark en eventuele woningbouw verwachten. Vertraging kost – zoals we bij de sportlaan hebben gezien- erg veel geld. Graag een toelichting.

Ik zag ook heel veel groen al zijn de meningen daarover verdeeld en laat vooral een minderheid zich luidruchtig horen als er soms een boom moet wijken door ziekte of voor het algemeen belang. Ik zag ook dat Maassluis 357 hectare groen heeft en er gaat meer geld naar groen. Wij kijken uit naar het beheersplan groen.

Is alles dan koek en ei in Maassluis. Nee, voorzitter ik zag ook veel zwerfvuil, naast plaatsingen. Groen op de verkeerde plaatsen. Rotondes die potentieel gevaarlijk zijn en fietsers die denken dat elk fietspad tweezijdig bereden mag worden. Ik zag ook de verdeling van de maatschappelijke voorzieningen, dat baart ons zorgen. De spreiding hiervan is niet logisch over Maassluis verdeeld. Nu kunnen wij dit maar ten delen sturen maar voor toekomstige plannen zou dit een aandachtpunt moeten zijn.

 Wij dienen hiertoe de  motie “Spreiding voorzieningen” samen met de CU in.

Kortom er zijn zeker aandachtspunten in de stad maar ik zie toch een heel Leefbaar Maassluis

Veiligheid.

Elke Maassluizer heeft er wel iets mee, de sociale media staan er af en toe bol van. Er wordt met de wijsvinger naar de burgemeester gewezen waarbij het taalgebruik soms abjecte vormen aanneemt.  Alsof onze burgemeester persoonlijk elke boef kan vangen. Dat de samenleving is veranderd, is duidelijk maar die samenleving zijn we wel zelf. Als je naar de cijfers kijkt dan is een lichte daling in Maassluis zichtbaar. Dit laat onverlet dat gevoel van onveiligheid heel vervelend kan zijn. Vooral als je zelf direct slachtoffer bent geweest.

Wat dat betreft is het goed te weten dat de gemeente allerlei acties inzet waarbij de inwoners geholpen worden met beveiligen van hun omgeving maar of er nu meer geld naar dit domein gaat, is mij na het technische verhaal in het griffienieuws onduidelijk. Graag een toelichting.

 Economie

Het is goed te lezen dat u de samenwerking met de ondernemers zoekt. Ondernemers zijn belangrijk voor Maassluis. Dit geeft  werkgelegenheid maar ook kunnen de bedrijven een steun in rug kunnen zijn van de verenigingen in onze stad. We zien vele voorbeelden van samenwerking tussen de verenigen en bedrijven.  Het bevorderd de leefbaarheid in de stad.

Dat u in het kader van duurzaamheid samenwerkt in de green deal om de bedrijventerreinen te verduurzamen verdient onze goedkeuring.  U noemt specifiek het terrein “de Waterweg” maar er is meer dan “de waterweg.” Graag een toelichting waarom zo specifiek gefocust wordt op dit bedrijventerrein.   

Een samenwerkingsverband als de Riverboard komt in deze begroting niet voor. Maassluis is in ieder geval met logo betrokken bij dit samenwerkingsverband waarbij partijen in de regio elkaar opzoeken en op allerlei vlakken een win win situatie proberen te bereiken. Kunt u toelichten op welke wijze u in de rivier board vertegenwoordigd bent en wat uw doelstellingen hierbij zijn.

Toerisme wordt steeds belangrijker. Deze begroting geeft  een aantal zaken aan die u wilt realiseren waarbij Ervaar M  essentieel is. Wat betekent dit in de praktijk? Kan dit met vrijwilligers?  In de tabel op blz 33 zien we aanzienlijk lagere bedragen. Vooral de daling van baten is significant  en veel sterker dan de daling bij de lasten. Waarom begroot u de baten zo voorzichtig met uw ambities in het achterhoofd. Graag  toelichting.

Duurzaamheid

Overheden, de bedrijven en de keuzes van individuele mensen zijn de basis om de energietransitie mogelijk te maken en te laten slagen. De geo politieke problemen in de wereld zijn er mede debet aan dat de energietarieven de pan uit rijzen. Dat maakt  de transitie nog urgenter. Op welke wijze speelt u met de partners in op de nieuwe situatie.

Het is goed om te horen dat u een deel van de 3 ton uit het septemberpakket gebruikt wordt om met incidenteel geld te streven naar structurele oplossingen voor de inwoners. Immers voorzitter: geef een man een vis dan heeft hij vandaag te eten. Geef hem een hengel en hij heeft een toekomst.

Onderwijs

Ik zag tijdens mijn wandelingen ook scholen met open ramen en kinderen met een dikke trui of jas aan in de klas. De luchtkwaliteit laat blijkbaar nog te wensen over. U hebt alle scholen bezocht en de problemen besproken. In die zin is het teleurstellend dat slechts 1 school concrete plannen heeft. Op welke wijze kunt u de schoolbesturen nog meer helpen om dit te versnellen want kinderen met een jas in de klas is onwenselijk.

In dit neo-liberale tijdperk is het aanbesteden van allerlei zaken ontstaan,  soms lijkt het of het wiel elke drie jaar moet worden uitgevonden. Zo ook het leerlingen vervoer. Vele zorgen worden hierover geuit. U hebt inmiddels maatregelen genomen maar mijn fractie wil graag regelmatig op de hoogte gehouden worden over de stand van zaken. Voorzitter de verhalen van kinderen en ouders zijn soms zeer schrijnend. Dat is meer dan onwenselijk. Kunt u toezeggen dat u ons op de hoogte houdt hoe deze onverkwikkelijke toestand ontwikkeld.

 Sociaal domein

In Maassluis zijn er relatief veel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is er op dit moment een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Dat zou toch kansen moeten bieden? Niet deelnemen aan het arbeidsproces kan allerlei afgeleide problemen geven, vooral in de sociale en gezondheidssfeer. Wij vragen ons af of de juiste methodieken worden gebruikt om de doelen te bereiken want de getallen veranderen wat ons betreft nog niet genoeg.

  Tot slot voorzitter. Naar aanleiding van de actie richting onze zusterstad in Ukraine Een jaar of drie geleden heb ik aan de orde gesteld of wij onze stedenband met Hatvan moeten continueren, gezien het regime in Hongarije. U was daar vorige jaar vrij duidelijk in. Ik sprak deze week iemand die zich jarenlang heeft bezig gehouden met de stedenband maar die kon mij niet vertellen hoe het  zit met de relatie met Hatvan. Er schijnt in dit voorjaar zelfs nog een delegatie van de 3 zustersteden op bezoek te zijn geweest. Kunt u hier uw licht op laten schijnen.