Maassluis Belang

Geldwijs

  Motie Geldwijs

De gemeenteraad van Maassluis, in vergadering bijeen op dinsdag 22 juni 2021

Overwegende dat;

  • Het voor iedereen van belang is om goed te leren omgaan met geld;
  • Dit primair een taak is voor opvoeders, onderwijs hierin aanvullend een rol kan spelen;
  • Wanneer je niet om kan gaan met geld je het risico loopt om schulden op te bouwen en daarmee armoede op de loer ligt.

Spreekt als zijn mening uit dat;

  • Wij met elkaar van mening zijn dat kinderen uit een gezin dat in armoede leeft hier niet de dupe van mogen zijn;
  • Uit onderzoeken blijkt dat niet mee kunnen doen met je leeftijdsgenoten vaak leidt tot pesten. Onderwijs hier het verschil zou kunnen maken;
  • Binnen het VO al aandacht is voor omgaan met geld en dit een positieve invloed heeft op het bewust zijn van de jongeren;
  • Preventie wat ons betreft niet vroeg genoeg kan beginnen, de lesmethoden voor het primair onderwijs hier een goede aanvulling zouden kunnen zijn.

Verzoekt het college;

  • De verschillende initiatieven omtrent omgaan met geld te inventariseren;
  • Om de verschillende lesmethoden onder de aandacht van de scholen te brengen en zo samen met de scholen te kijken hoe dit onderwerp een plek kan krijgen binnen het primair onderwijs;
  • De gemeenteraad vóór 1 januari 2022 te informeren over de voortgang en de resultaten;

en gaat over tot de orde van de dag,