Maassluis Belang

Kadernota 2022-2025

Samen is het ons gelukt. Samen hebben we er voor weten te zorgen dat we deze week de laatste stap van het openingsplan ingaan, de laatste stap op weg naar de samenleving zoals die voor maart 2020 was.

 

In deze kadernota heeft u een positief en een negatief scenario geschetst m.b.t. het verloop van deze pandemie. Behalve deze onzekerheid is er ook nog de onzekerheid over de herverdeling van het gemeentefonds. Ondanks dit heeft u ons een perspectief voorgelegd waarbij zonder ombuigingsoperaties een sluitende begroting vanaf het jaar 2024 is ontstaan.

Daar zijn wij natuurlijk positief over maar het is wel een heel mager plusje, u zeilt scherp aan de wind. Samen kan het lukken om Maassluis financieel gezond te houden maar we willen u nog wel een aantal overwegingen meegeven.

 

Voorzitter, als wij samen werken kunnen we veel, dat heeft de afgelopen periode ons wel geleerd. Nu zien wij in de kadernota dat u € 25.000 wil inzetten voor de buurtbemiddeling. Tijdens de commissie vroegen we u al hoe dit past in het programma Wijk op maat. U ziet dit als 2 los van elkaar staande zaken. Wij zien dat toch echt anders! De wijk op maat is er op gericht om met maatschappelijke partners en inwoners te werken aan een sterke sociale basis in de  wijk.

Volgens mij zegt u hiermee al dat als we het samen doen het wellicht wel lukt. In dit kader wethouder bent u het toch wel met ons eens dat we buurtbemiddeling niet los kunnen zien van de wijk op maat?

 

U gaat extra geld inzetten op armoedebeleid. Daar is Maassluis Belang het zeker mee eens. De afgelopen periode heeft voor onzekerheid gezorgd en dat is nog niet voorbij. Kinderen en preventie vinden wij daarin belangrijk en die mening deelt u met ons. De gevolgen van armoede voor de kinderen moeten we zo veel als mogelijk proberen te beperken. Dat doen we door er met uiteenlopende regelingen voor te zorgen dat de kinderen net als hun klasgenoten mee kunnen doen. En toch lukt dat nooit helemaal…

 

Waar wij denken nog een slag te kunnen slaan is het begrip naar elkaar. 1 op de twaalf kinderen groeit op in armoede, de helft daarvan wordt gepest. Er zijn meerdere lesmethodes voor het primair onderwijs beschikbaar waarmee leerlingen spelenderwijs kennis maken en leren over geld. Als hiermee een stapje gezet zou kunnen worden in begrip naar elkaar en al levert dat op dat er 1 kind in de klas minder gepest word dan lijkt ons dit een goede kans. Want voorzitter als we samenwerken kunnen we veel. 

 

Voorzitter van onderwijs maken we een stapje richting sport.

Sinds 2013 proberen we te werken we aan de kwalitatieve verbetering van de binnensportaccomodaties. Er komt een nieuwe accommodatie aan de Sportlaan, we gaan de Olympiahal vervangen maar nu lezen we dat er onvoldoende middelen zijn om de verbeteringen die zijn opgenomen in de Sportnota 2013 uit te voeren.

 

Wat Maassluis Belang betreft is het triest dat we na al die jaren moeten constateren dat alle voornemens niet hebben geleid tot het beoogde doel. Uitbereiding van de accommodaties die de Maassluise sporter en de leerlingen van scholen verdienen. Om nog maar niet te zwijgen over het risico dat we het aantal verplichte uren voor bewegingsonderwijs niet kunnen bieden.

 

De nieuwe nota, het koersplan binnensport ligt nu ter advies bij de MSR. Wij, en u wellicht ook kunnen raden wat een van de adviezen zal zijn. Een likje verf zoals nu wordt voorgesteld is te mager, veel te mager.

 

Wethouder u zegt niet verantwoordelijk te zijn voor uw voorganger maar wat ons betreft maakt u zich er dan een beetje makkelijk vanaf. Zo werkt dat toch niet, we doen dit toch samen! Graag een toelichting.

 

Voorzitter, de komende jaren gaan we structureel €125.000 meer binnen krijgen vanuit de Onroerende Zaak Belasting. Deze stijging zit het gedeeltelijk in de uitbreiding van het areaal en gedeeltelijk in de enorme prijsstijgingen op de woningmarkt. De komende jaren zal deze prijsstijging nog verder door gaan en daarmee zou de opbrengt van de OZB nog verder kunnen toenemen. Wat Maassluis Belang betreft is dat een onwenselijke situatie.

 

Wij zouden dan ook graag van de wethouder willen weten of we de enorme  waardestijging van de laatste tijd los kunnen koppelen van het beleid wat we voeren op het gebied van de vaststelling van het OZB tarief. Wat ons betreft is dit namelijk niet bedoeld als spaarpotje voor de gemeente, door deze meevallers toe te voegen aan de algemene reserve.  Wij zouden graag zien  dat de begroting en het resultaat in deze meer in evenwicht zouden zijn. Dit geld behoort in elk geval gedeeltelijk toe aan de inwoners. Op welke wijze kunnen we dit samen delen? 

 

Voorzitter dan nog een aantal punten die wij willen benoemen zonder er heel diep op in te gaan omdat het voor ons net als voor u belangrijke punten zijn in de toekomst van onze stad.

 

Samen kunnen we de jeugdzorg op orde krijgen, we gaan toch samen met de GRJR, we gaan samen met Vlaardingen en Schiedam een nieuwe richting in. De afgelopen periode zijn we goed meegenomen in dat proces, dat verdiend complimenten en geeft weer aan dat we samen meer kunnen!

 

Samen gaan we hier, op het stadhuis met Vraagraak de beneden verdieping delen. Hiervoor heeft u 1 mln euro nodig wat wellicht naar beneden wordt bijgesteld door inverdien effecten die u noemde. Het pand Vraagraak achterlaat  staat mogelijk in de nieuwe plannen voor sloop ingepland. Wellicht vertegenwoordigd dit gebouw nog een behoorlijk kapitaal, en moet dat dan vervroegd afgeschreven gaan worden? Kan de wethouder hier een toelichting op geven?

 

Het meerjarig onderwijshuisvestingsplan is zo goed als klaar, u had gehoopt het voor de zomer met ons te kunnen delen maar op sommige punten moet er nog wat verder gepraat worden met de scholen. We moeten dus nog even geduld hebben en dan hopen dat we er samen uitkomen.

 

Voorzitter In deze kadernota lezen we nog veel meer belangrijke zaken voor Maassluis. Economie is  wat Maassluis Belang betreft ook zo’n belangrijke zaak. Tijdens het interview van de burgemeester bij de WOS  konden we horen dat u dat ook zo ziet. U heeft het woord economie als ik goed opgelet heb zelfs 4 keer gebruikt. In deze hele kadernota komt het woord slechts 1 keer voor. Mogen wij daarmee aannemen dat U tevreden bent over onze economie?

U wil nog wel iets, namelijk een dashboard. U heeft dat nodig om beleid en uitvoering accuraat te houden.  Kunt u een voorbeeld geven van wat u zien in dit dashboard. Ja en voorzitter als we het dan toch over dashboard hebben….

We wachten al een tijdje op een ander dashboard of zoals u wilt een monitor, heeft u het idee dat dit dashboard sneller te realiseren is? Mocht dat nou zo zijn, kunt  u dan niet samen optrekken want samen kunnen we veel!