Kadernota

Maassluis doet de eerst komende jaren een greep uit de algemene reserves om het financiële hoofd boven water te houden. Toekomstige meevallers moeten dan voor aanvulling zorgen. Dit doet mij denken aan een verhaal van Godfried Bomans uit kopstukken. Hij vertelde over een meisje dat moest sparen van haar moeder voor de slechte dagen die er komen. Maar verzuchtte dat meisje: “als er geen slechte dagen komen, wat moet ik dan met het geld doen? Rekenen op meevallers in de politiek is een risico. Vooral als je de dossiers Stroomopwaarts, herstel van de kademuren etc in het achterhoofd houdt

onderstaande tekst sprak fractievoorzitter Gertjan Enzerink uit tijdens de behandeling van de Maassluise kadernota

Voorzitter, vanavond bespreken we de kadernota 2018 -2021. In onze ogen heeft u ons opgezadeld met de slechtste kadernota in jaren. Niet alleen omdat hij flinterdun is qua omvang,maar zeker ook qua inhoud. Ook vinden wij het opvallend dat u in een kadernota die toekomstgericht hoort te zijn, uitgebreid terug blikt op de successen van de afgelopen drie jaar. Wij kunnen deze move niet anders plaatsen dan een goede propagandastunt op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
Voor ons ligt in onze ogen een pre- verkiezings- kadernota waarin u een aantal zaken aankondigt die het zeker goed zullen doen bij onze inwoners. Bovendien gaat het hen geen cent extra kosten, want de reserve is groot genoeg om daar een forse greep in te doen en zodoende de geraamde tekorten van enkele miljoenen voor eigen rekening te nemen.

U zegt, Maassluis staat er goed voor, want met een groei van vier miljoen van de algemene reserve in korte tijd heeft de stad zichzelf een robuuste financiële positie gecreëerd. Daarom is het in uw ogen verantwoord om maar weer eens flink uit te pakken. De bomen kunnen dus weer de hemel ingroeien, ondanks een tekort van bijna twee miljoen in de komende drie jaar en een klein plusje in 2021.
Wij zeggen, Maassluis staat er niet slecht voor, maar er liggen grote risico’s op de loer, zoals de renovaties van de kades en Stroomopwaarts en juist daarom is de nodige voorzichtigheid geboden.

Dan nu enkele opmerkingen over de verschillende programma’s:

In het eerste programma stelt u voor om speciaal voor de Burgemeesterswijk een zogenaamde buurtregisseur aan te stellen. Vroeger hadden we daarvoor de wijkagent, die bekostigd werd vanuit het rijk. Maar net als met het team Handhaving en Toezicht, moeten we dit soort veiligheid dus tegenwoordig zelf inkopen. Voor ons is dat een reden om heel kritisch te kijken naar dit soort uitbreidingen. Verder snappen we de noodzaak van deze tijdelijke maatregel niet. U wilt iemand voor twee jaar aanstellen om de contacten in de wijk te intensiveren. Onlangs zei u nog dat na genomen maatregelen en de ingebruikname binnenkort van Inblik, de rust is teruggekeerd in de wijk. Waarom voor twee jaar 120.000 euro hiervoor uittrekken?

In het programma Economie schrijft u over de uitvoering van het meerjarenplan Citymarketing. De inkt van het vorige, vastgestelde plan is nog niet eens droog, of er is al een tweede versie in de maak hebben wij begrepen.
Wij willen ervoor waken dat dit plan gaat uitgroeien tot een kind met een waterhoofd en daar begint het wat ons betreft aardig op te lijken. Maassluis op de kaart zetten en mensen hierheen zien te trekken is op zich een goede zaak, maar er zijn wel grenzen. Sinterklaas hebben we achter de rug, dus over die 4,5 ton zeuren we niet meer. Maar nu komt u met een structurele ophoging van 300.000 euro in vier jaar voor verdere intensivering van de stadspromotie.
Op de thema-avond hebben we een globaal beeld gekregen waaraan men denkt, waaronder een uitbreiding van de Furiade van 15.000 naar 30.000 euro en 20.000 euro voor Waterwegpop. Een werkelijke financiële onderbouwing ontbreekt nog en die zouden wij graag z.s.m. tegemoet zien.

Bij het programma Beheer komen we de begraafplaatsen tegen, waar een jaarlijks structureel tekort ontstaan is van 100.000 euro. Hoe kan dit zo slecht geraamd zijn, terwijl de nieuwe begraafplaats nog maar nauwelijks in gebruik is. Graag willen wij weten waar de pijn zit. Is dit aan de kosten- of aan de opbrengstenkant? Krijgen wij uw notitie nog voor de komende begroting?

In dit hoofdstuk komen we ook de passantensteiger en de sanitaire voorzieningen tegen. Een misser van de grootste orde, waar wij vanaf het begin voor hebben gewaarschuwd. De steigers zouden zichzelf terug verdienen met een jaarlijkse opbrengst van minmaal 25.000 euro. Dat heeft u nu maar geschrapt en terecht. Dat geld komt niet binnen. Oorzaken: een veel te hoog liggeld voor een plaats waar alle elementaire voorzieningen van een moderne jachthaven ontbreken. De steigers worden nauwelijks onderhouden, sanitaire voorzieningen ontbreken en het uitzicht op de gemeentewerf is ook niet echt verheffend te noemen. Ook wifi is inmiddels heel normaal, maar ontbreekt hier. Nu heeft u afspraken gemaakt met de Groote kerk om daar sanitaire voorzieningen aan te leggen en U stelt 70.000 euro ter beschikking. Is het u overigens bekend dat ook MKB leden in Maassluis door de kerk benaderd worden voor een financiële bijdrage? Al met al is het toch wel een kostbaar project geworden en wij hebben nog steeds grote twijfels of dit ooit een succes kan worden.

Zorg, jeugd en onderwijs. Voorzitter ons baart het werkelijk zorgen dat u dit programma afdoet met slechts een halve pagina, waarin u wat schrijft over het leegstaande klooster, doelgroepenvervoer en onderwijshuisvesting.

In de eerste bestuursrapportage van dit jaar geeft u nota bene aan dat het aantal leerlingen in de VVE, begroot op 135 leerlingen, in februari van dit jaar al was opgelopen tot 197. Dit werkt natuurlijk ook door in volgende jaren en zal natuurlijk extra kosten met zich mee brengen. Niets daarover in deze nota.

Het aantal jongeren in de jeugdzorg is aanzienlijk hoger dan was voorzien schrijft u in dezelfde bestuursrapportage. Ook dit zal zijn doorwerking hebben in de komende jaren, maar ook daar niets over in deze kadernota. Kan het ermee te maken hebben dat ook u inmiddels het zicht kwijt bent op dit domein? Wij in ieder geval wel, want het ontbreekt nog steeds aan adequate informatie. Ik ben bang dat wij zo langzamerhand achter de feiten aanlopen en er totaal geen grip meer op hebben.

Bij Werk en Inkomen gaat het natuurlijk vooral om ons participatiebedrijf Stroomopwaarts. De hoofddoelstelling is meer mensen aan het werk te krijgen,maar
dat schijnt een bijna onmogelijke opgave. Tegelijkertijd is het cliëntenbestand de laatste jaren veel hoger dan voorgesteld in de aanvankelijke businesscase. En nu wordt gevraagd om een forse, structurele ophoging van het budget. Bij de opstart leek het zo mooi te worden met deze gezamenlijk sociale voorziening van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam, maar daar denken wij inmiddels anders over, evenals wethouders Evers die kort geleden zei dat het huidige businessplan totaal herschreven kan worden.
Voorzitter, volgens ons is Stroomopwaarts in enkele jaren tijd verworden tot de grootst tikkende tijdbom die we in huis hebben. Is er in uw ogen nog iemand die de grip heeft op dit miljoenen verslindende monster?
Wij horen voortdurend dat we niet moeten vergeten dat Stroomopwaarts nog steeds in ontwikkeling is. Dat kan best allemaal waar zijn, maar wanneer zien we dan volgens u eindelijk een klein beetje licht aan het eind van deze tunnel?

Bij sport en cultuur willen we even stil staan bij de Koningshof. Voor de jaarlijkse exploitatie stelt u structureel drie ton beschikbaar. Wij kunnen ons daarin vinden, maar missen in deze kadernota nog een eenmalig bedrag voor de broodnodige renovatie en onderhoud. De gemeente is immers weer eigenaar van dit gebouw. Na het reces komt u met concrete voorstellen en bedragen, maar er zullen toch minimaal enkele tonnen mee gemoeid zijn. Zelfs een PM missen we hier.

Voorzitter, het blijkt maar weer dat papier geduldig is en een begroting altijd sluitend gemaakt kan worden. Maar in onze ogen is deze kadernota veel te optimistisch, waarbij problemen makkelijk worden doorgeschoven tot na de volgende verkiezingen. Verder moet het ons van het hart dat we opvallend veel PM posten tegenkomen in deze nota. Dat betekent dat het kan vriezen of dooien, maar enige zekerheid is nu niet te geven. Vandaar dat u elke meevaller, mochten die er zijn, direct terug wilt stoppen in de algemene reserve. Eerst een greep in de kas en daarna weer zo snel mogelijk opvullen als het kan. Voor ons blijft het een vreemde manier van boekhouden.

Tot zover de eerste termijn.

Tweede termijn:

Opmerkingen n.a.v. beantwoording college.

Ter afsluiting:
Vanavond hebben we de kadernota 2018-2021 besproken en als het goed is doen we dit voor het laatst in de oude, sterk afwijkende vorm t.o.v. andere gemeenten. Wij stellen namelijk niets vast, maar geven het college opnieuw de vrije hand om er mee te doen wat men wil. Wij betreuren dit, want wij vermoeden dat we in het oktober een begroting tegemoet kunnen zien die ,net als vorig jaar, nauwelijks zal afwijken van de kadernota die vanavond aan de orde is.

Voorzitter, dat wordt dus opnieuw een programbegroting die tot en met 2020 een tekort, lees verlies, laat zien. En dit is al het geval vanaf 2015.
Voorzitter, incidenteel de algemene reserves aanspreken is wat ons betreft geen enkel probleem, maar als dit structureel wordt, zoals bij deze kadernota, kunnen wij slechts onze afkeuring daarover uitspreken.

 

 

 

 

 

Maassluis Belang